ALGEMENE VOORWAARDEN

INHOUD

Algemeen

Definities

KOOP EN VERKOOP

ARTIKEL 1 - De aanbieding

ARTIKEL 2 - De overeenkomst

ARTIKEL 3 - De inhoud van de overeenkomst

ARTIKEL 4 - Prijswijzigingen/stijging

ARTIKEL 5 - Het risico voor de

ARTIKEL 6 - De overschrijding van de leveringstermijn

ARTIKEL 7 – Annulering

 

OPDRACHT TOT AAN- OF VERKOOP

ARTIKEL 8 - De opdracht

ARTIKEL 9 - Prijsopgave en

ARTIKEL 10 - De rekening

ARTIKEL 11 - Stallingskosten

ARTIKEL 12 - Retentierecht

ARTIKEL 13 – Risico bij overdracht

ARTIKEL 14 – Extra kosten bij aan- of verkoopopdracht

 

GARANTIE

ARTIKEL 15 - Garantie op auto's en onderdelen

ARTIKEL 16 - BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie

 

ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 17 - De betaling

ARTIKEL 18 - Eigendomsvoorbehoud

ARTIKEL 19 – Afwijkingen

ARTIKEL 20 - Persoonsgegevens

 

 

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten tussen Yourcarmycar en kopers of opdrachtgevers, met betrekking tot koop, verkoop of opdracht daartoe.

2. Zij zijn tot stand gekomen in januari 2017 en treden in werking per 12 januari 2017. Aanpassingen zijn gedaan per 14 februari 2017.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;

b. de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;

c. de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een auto;

d. Yourcarmycar: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto verkoopt dan wel degene die in opdracht van opdrachtgever een auto aankoopt of diens auto verkoopt;

e. de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto koopt;

f. de opdracht: de overeenkomst tot het aankopen of verkopen van een auto door Yourcarmycar ten dienste van opdrachtgever;

g. de opdrachtgever: degene die Yourcarmycar opdracht geeft tot het aankopen of verkopen van een auto;

h. de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;

i. de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op de auto wordt verstrekt;

 

Koop en verkoop

ARTIKEL 1 - DE AANBIEDING

De aanbieding van Yourcarmycar wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is - indien een termijn voor aanvaarding is gesteld - van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door Yourcarmycar is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

 

ARTIKEL 2 - DE OVEREENKOMST

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

 

ARTIKEL 3 - DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen: - de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren; - de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is; - de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto; - de afleveringskosten van de auto; - de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum; - de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij Yourcarmycar of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde). - de wijze van betaling.

 

ARTIKEL 4 - PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGING

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van nieuwe auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door Yourcarmycar plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen 48 uur na die kennisgeving plaats te vinden.

 

ARTIKEL 5 - HET RISICO VOOR DE AUTO

Bij verkoop door Yourcarmycar is de auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van Yourcarmycar. Een eventueel door Yourcarmycar in te kopen auto wordt pas eigendom van Yourcarmycar zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de verkoper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

 

 

 

ARTIKEL 6 - DE OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSTERMIJN

1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de auto kan de koper Yourcarmycar schriftelijk in gebreke stellen.

2. Indien Yourcarmycar zes weken na die ingebrekestelling de auto nog niet heeft afgeleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien Yourcarmycar alsnog binnen de gestelde termijn van zes weken de auto aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.

3. Indien Yourcarmycar toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper geen vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn heeft de koper het recht d.m.v. een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren.

4. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van Yourcarmycar hebben zowel koper als Yourcarmycar het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat Yourcarmycar meedeelt niet binnen zes weken te kunnen leveren. In alle gevallen waarin Yourcarmycar zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 7 – ANNULERING

 1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of Yourcarmycar in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering Yourcarmycar alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade wordt verondersteld 25% van de koopprijs van de geannuleerde auto te zijn. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft Yourcarmycar het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen. Yourcarmycar kan besluiten om de hoogte van de schade ten gevolge van de annulering lager in te schatten dan 25% danwel deze volledig te laten vervallen.

2. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan Yourcarmycar is geleverd.

 

Opdracht tot aan of verkoop

ARTIKEL 8 - DE OPDRACHT

De opdracht tot uitvoering van aan- of verkoop wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Yourcarmycar is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

 

ARTIKEL 9 - PRIJSOPGAVE EN TERMIJN

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de Yourcarmycar een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien van de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt afgeweken of dreigt te worden afgeweken, dient Yourcarmycar contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van Yourcarmycar voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient Yourcarmycar de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aankoop of verkoop. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever geen recht op een redelijke schadevergoeding.

 

ARTIKEL 10 - DE REKENING

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een rekening afgegeven.

 

ARTIKEL 11 - STALLINGSKOSTEN  

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald (bij verkoop door Yourcarmycar) of afgeleverd (bij inkoop door Yourcarmycar) op een overeengekomen locatie, kan Yourcarmycar een redelijke vergoeding wegens stallingskosten of te late levering in rekening brengen.

 

ARTIKEL 12 - RETENTIERECHT

Yourcarmycar kan het retentierecht uitoefenen op een in opdracht aangeschafte auto, zolang de overeengekomen vergoeding niet in zijn geheel door opdrachtgever is betaald.

 

ARTIKEL 13 – RISICO BIJ OVERDRACHT

Zowel in het geval van een aankoop- als een verkoopopdracht, is de opdrachtgever ten alle tijde verantwoordelijk voor de auto in kwestie. Verzekering van de auto is dus de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Yourcarmycar kan hierin uiteraard wel adviseren en helpen.

 

ARTIKEL 14 – EXTRA KOSTEN BIJ AAN- OF VERKOOPOPDRACHT

Kosten die door Yourcarmycar gemaakt worden ten dienste van de aan- of verkoopopdracht zijn niet inbegrepen bij de overeengekomen prijs. Deze kosten zullen dan ook separaat aan opdrachtgever worden berekend. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld advertentiekosten voor gedrukte media of het internet, aan reiskosten (€0,50/kilometer) en overige kosten.

 

Garantie

ARTIKEL 15 - GARANTIE OP AUTO'S

1. Yourcarmyca rzorgt voor garantie op verkochte gebruikte auto’s met een verkoopprijs boven 15.000 EURO.

2. Op nieuwe auto's en op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

3. Op gebruikte auto’s zoals bedoeld in lid 1. Zorgt Yourcarmycar voor minimaal twee maanden garantie, tenzij op de verkoopovereenkomst duidelijk schriftelijk wordt aangegeven of en hoe hiervan afgeweken wordt. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een door Yourcarmycar gegeven korting op de verkoopprijs.

4. Yourcarmycar geeft inzage in de kilometerhistorie van een voertuig door middel van onderhoudsboekjes, rekeningen en dergelijke indien mogelijk

5. Defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte vallen niet onder de garantie op gebruikte auto's, tenzij koper aantoont, dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen, inferieure brandstof etc.).

 

ARTIKEL 16 - REPARATIE- EN ONDERHOUDSGARANTIE

1. Yourcarmycar garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van een maand, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht

2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

3. De aanspraken op de garantie vervallen indien: a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Yourcarmycar daarvan in kennis stelt; b. Yourcarmycar niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; c. derden zonder voorkennis of toestemming van Yourcarmycar werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Yourcarmycar verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient reparateur lid van BOVAG te zijn.

 

Algemene bepalingen

ARTIKEL 17 - DE BETALING

1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan Yourcarmycar zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Yourcarmycar aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering.

2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is Yourcarmycar gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door Yourcarmycar uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.

3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt een betalingstermijn van één week.

4. Koper/opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt Yourcarmycar na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de gelegenheid binnen 72 uur dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Yourcarmycar gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken/gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de koper/opdrachtgever worden afgeweken.

 

ARTIKEL 18 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde auto blijft eigendom van Yourcarmycar zolang de koper al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden. Yourcarmycar zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper Yourcarmycar voor aanspraken, die derden op Yourcarmycar zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

 

ARTIKEL 19 - AFWIJKINGEN

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

 

ARTIKEL 20 - PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door Yourcarmycar verwerkt, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Yourcarmycar: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen.